Fakta om radon

Radon er en usynlig og luktfri gass, som dannes kontinuerlig i jordskorpa. Utendørs vil radonkonsentrasjonen normalt være lav, og helsefare oppstår først når gassen siver inn og oppkonsentreres i vårt inne miljø. Det anslås at 1 million bygninger i Norge har for høye radonverdier i henhold til myndighetene sine anbefalinger.

Naturlige radioaktive stoffer som uran, finnes i varierende konsentrasjoner i berggrunn og jordsmonn. Når uran henfaller, dannes nye radioaktive stoffer, deriblant radium og radon. Radon er en edelgass og har liten evne til å binde seg til faste stoffer. Det fører til at radon lett unnslipper materialer og frigjøres til luft.

Radonkonsentrasjon i luft benevnes med enheten becquerel per kubikkmeter luft (Bq/m3), og i vann med becquerel per liter vann (Bq/l, eventuelt kBq/m3). Radioaktive stoffer er ikke stabile, og vil sende ut energi i form av stråling samtidig som nye stoffer dannes. Denne prosessen kalles radioaktivt henfall eller nedbryting og kan ikke stoppes eller påvirkes. Én becquerel (Bq) er definert som ett henfall per sekund. Det finnes ulike måter å måle radon i inneluft hvor sporfilm er den rimeligste og vanligste. Radon i vann måles gjennom en analyse av vannprøve.

Statens strålevern anbefaler at radonnivåer holdes så lave som mulig i alle bygninger, og at tiltak alltid bør utføres når radonnivået i ett eller flere oppholdsrom overstiger 100 Bq/m3.. Videre anbefaler Strålevernet at radonnivåer alltid skal være lavere enn en maksimumsgrense på 200 Bq/m3.I bygninger med oppholdsrom hvor radonnivåer ligger mellom 100 og 200 Bq/m3 anbefaler Strålevernet at effektive radontiltak iverksettes. Dersom sluttverdien etter tiltak fremdeles ligger over 100 Bq/m3 (og under 200 Bq/m3), men ansees som så lav som mulig for den gitte bygningen, kan resultatet anses som tilfredsstillende for det tilfellet. I bygninger med oppholdsrom med radonnivåer over 200 Bq/m3 anbefaler Strålevernet derimot at tiltak iverksettes helt inntil verdiene er så lave som mulig og under maksimumsgrensen. Dersom ett tiltak ikke gir et lavt nok resultat, bør ytterligere tiltak iverksettes.

Radon gir økt risiko for utvikling av lungekreft og ifølge Verdens Helseorganisasjon (WHO) er radon den viktigste årsak til utvikling av lungekreft etter aktiv røyking. Norge er et av de landene i verden som har høyest konsentrasjon av radongass i inneluften. Dette skyldes blant annet våre geologiske og klimatiske forhold. Det er anslått at radon i boliger forårsaker rundt 300 lungekreftdødsfall årlig i Norge.

Som privatperson (privat bolig) er du ikke forpliktet til å måle radon. Det er anbefalt men opp til deg selv. Om du imidlertid leier ut boligen eller en hybel, kommer du inn under Strålevernforskriften som krever at du både måler og gjør eventuelle tiltak. Dette skal være utført innen 1.1.2014. Er du ikke privatperson, har du trolig en forpliktelse til å gjennomføre radonmåling.

Råd til kjøpere av tjenester

Norsk Radonforening registrerer at det er mange aktører som selger radonmåling til private ved oppsøkende salg som dørsalg, telefonsalg eller standsalg. Det er viktig at kjøper tar sine forholdsregler før enn velger leverandør. Nedenfor lister vi noen punkter kjøper bør undersøke før en aksepterer.

  • Sjekk at selskapet er registrert i Brønnøysundsregistrene www.brreg.no og at selskapet er registrert i mva registeret.
  • Du skal motta lovbestemt angrefrist fra leverandøren
  • Undersøk at du har mottatt alle opplysninger i henhold til lov om angrefrist.
  • Undersøk om leverandøren har en avtale om analyse av sporfilmene.
  • Undersøk om leverandøren følger Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA) sine anbefalinger for måling av sporfilm
  • Før noen form for betaling foretas, be alltid om å få en skriftlig spesifikasjon av hva fremtidige forsendelser vil inneholde.
  • Be om skriftlig bekreftelse på leveringstidspunkt.
  • For beløp over 1000 NOK , still krav om at en del av fakturabeløpet først forfaller til betaling etter at varen er mottatt.

Nyttige linker