Radon i utleieboliger

For høye konsentrasjoner av radon i boliger øker risikoen for lungekreft. Som utleier har du ansvar for å legge frem dokumentasjon på at utleieboligen har forsvarlige radonverdier.

Radon og helsefare

Radon er en radioaktiv gass som kan komme inn i boliger via luftlekkasjer fra byggegrunnen. Gassen er luktfri og usynlig og vil ved for høye konsentrasjoner være helseskadelig og øke risikoen for å utvikle lungekreft.

Ansvar og krav til utleier

For å sikre et trygt innemiljø i utleieboliger, er det utleier som har ansvar for å dokumentere at radonverdiene i boligen er i tråd med strålevernforskriften krav og dermed i samsvar med anbefalingene fra Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA).

Kravet i strålevernforskriften gjelder for alle typer utleieboliger innenfor offentlige og private virksomheter i tillegg til privat utleie av leiligheter eller hybler i tilknytning til egen bolig.

For å kunne dokumentere forsvarlige radonverdier må det foretas en radonmåling. Denne dokumentasjonen skal være tilgjengelig og kunne vises både for leietakere og ved eventuelle inspeksjoner fra lokale, kommunale myndigheter.

«Strålevernforskriften stiller krav til

radonnivået i utleieboliger»

Måling av radon

Målingen av radon gjennomføres i løpet av vinterhalvåret, – fra midten av oktober til midten av april. For å avdekke hvorvidt radonkonsentrasjonen i inneluften i boligen har for høye radonverdier må det foretas en måling som går over en periode på minst to måneder. Måling utføres enten med sporfilm eller et elektronisk radon måleapparat. Leiligheter som ligger fra og med tredje etasje over bakkenivå, trenger vanligvis ikke å måles.

Grenseverdier og tiltaksgrense

Radonnivået i oppholdsrom i utleieboliger skal være så lavt som mulig og under ingen omstendighet overstige en grenseverdi på 200 Bq/m³ (becquerel per kubikkmeter).

Tiltak skal imidlertid iverksettes dersom radonnivået overstiger 100 Bq/m³, – også kjent som tiltaksgrensen.

Etter at tiltak er gjennomført for å redusere radon i boligen, må det gjennomføres en ny måling for å kontrollere at tiltaket har hatt tilstrekkelig effekt. Dersom det kan dokumenters at radontiltak er gjennomført i boligen, kan radonnivået etter å ha gjennomført ny måling være mellom 100 og 200 Bq/m3 uten at det da må settes inn nye tiltak.

Kravet til radonmåling gjelder ikke for utleie av hytter og fritidsboliger, med mindre de brukes som boliger. Det anbefales allikevel å gjøre målinger og iverksette tiltak for å sikre et trygt innemiljø miljø også i denne type bygg.

Ønsker du bistand til radonmåling kan en av våre medlemsbedrifter kontaktes.